Tính thử phí Linux Cloud Hosting

Tính thử phí Linux Cloud Hosting [ Đổi tính thử phí Windows ]

Mỗi 1 giờ :US$

Tổng cộng mỗi tháng :US$ (tính theo một tháng 30 ngày)

Danh mục Giá Số lượng Tổng chi phí (giờ)
CPU {{cpu_val}}/hr per CPU
RAM Mỗi MB US$ {{ram_val}} Đổi thành GB:{{ram_cnt /1024 | number:2}} G
HDD Mỗi GB US$ {{hdd_val}}/hr
IP Mỗi 1 IP {{ip_val}}/hr